Struktura organizacyjna klubu sportowego

 W toku rozwoju zarządzania sportem, obecne na rynku podmioty muszą przystosować się do zmian, które dokonały się w tym sektorze. Powstające stowarzyszenia sportowe zwykłe zarejestrowane w starostwach powiatowych Uczniowskie Kluby Sportowe czy rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, muszą zaadaptować się do warunków wypracowanych i wdrażanych przez związki sportowe, prowadzące rywalizację w określonych dyscyplinach sportu. W przypadku dużych międzynarodowych klubów, których działania mają zasięg międzynarodowy, zmiana struktury oznacza zmianę ukierunkowania strategii. Należy określić silne i słabe strony organizacji oraz szanse i zagrożenia w jej otoczeniu.

Wewnętrznym uwarunkowaniem tworzenia struktury organizacyjnej, są więzi organizacyjne, które wyrażają stosunki między komórkami organizacji a stanowiskami, w których zostały zlokalizowane zasoby ludzkie i rzeczowe organizacji. Więzi te są najczęściej klasyfikowane ze względu na kierunek powiązań i dzielimy je na:

  • służbowe (hierarchiczne)
  • techniczne (specjalizacyjne)
  • funkcjonalne
  • informacyjne

Przedstawione wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania organizacji należy przeciwstawić czynnikom zewnętrznym. Budowa struktury organizacji musi uwzględniać istotny czynnik jakim jest otoczenie organizacji. Zjawiska kryzysowe związane ze zmieniającym się otoczeniem, postępujący wzrost kwalifikacji oraz specjalizacji zawodowych, wymusza na organizacjach szukanie nowych rozwiązań, które pozwolą na optymalne wykorzystanie kadr.

Comments are closed.