Samorząd terytorialny.

       Samorząd w sensie formalno prawnym, oznacza powierzenie przez państwo wykonywania określonych zadań z zakresu administracji publicznej zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki realizacji tych zadań. W tym znaczeniu samorząd jest formą decentralizacji administracji[1]

         W wyniku reformy administracyjnej Polski w 1990 roku przywrócono dualistyczny model ustroju administracji publicznej w terenie. Samorząd terytorialny stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania administracji publicznej,  wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych zadań[2]. Do istotnych cech samorządu zalicza się :

  1. korporacyjny charakter samorządu polegający na zabezpieczeniu określonym grupą społecznym- w drodze przepisów prawnych – prawa do zarządzania ich sprawami;
  2. obligatoryjny udział w wykonywaniu samorządu, co oznacza, że członkiem korporacji samorządowej osoba fizyczna staje się z mocy ustawy, a nie na podstawie wolnego aktu woli;
  3. wykonywanie przez samorząd jego organy zadań z zakresu administracji publicznej;
  4. zdecentralizowana struktura samorządu oznaczająca, że nadzór nad działalnością samorządu jest możliwy jedynie w formach określonych ustawą i nie naruszających zakresu przyznanej mu prawem samodzielności w działaniu[3].

      Samorząd terytorialny działa w dołowych jednostkach podziału terytorialnego państwa. To samorząd terytorialny odpowiada za dbanie o interesy i reprezentowanie mieszkańców danej gminy.

       Wspólnota samorządowa, wykonując zadania publiczne, uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przyznaną mu w ramach ustaw części zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnymi na własną odpowiedzialność[4].

[1] Antoszewski A.(red.), Herbut R.(red.),. Leksykon politologii, Wrocław 1999
[2] Ochendowski E. Prawo administracyjne. Toruń 1999 
[3] Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP , Warszawa 1999
[4] Korzeniowska A. ABC Samorządu terytorialnego. Bydgoszcz – Łódź 2005
Comments are closed.